SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR DKK-PLASTICS ApS
 1. Generel
  Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg/køb og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.
 2. Gyldighed
  Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg/køb og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt. Der er tale om varer og serviceydelser som DKK-Plastics ApS tilbyder. DKK-Plastics ApS ejer ikke varerne men formidler en handel mellem kunden (den part som genererer/leverer skrot eller affald) og en oparbejder (den part der modtager varen og kvalitetskontrollerer).
  I det efterfølgende er kunden defineret som leverer skrottet/affaldet.
 3. Tilbud
  Afgiver DKK-Plastics ApS et tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet såfremt accept ikke er kommet frem til sælger, senest 4 uger fra tilbuddets dato.
 4. Pris
  Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms, med mindre andet er angivet i aftalen/tilbuddet. Alle priser reguleres løbende i forhold til; salgspriser, valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance, med mindre andet er aftalt.
  Ændringer i varekvaliteten, så som indhold af værdier (PP, PE, PVC m.m.) og indhold af omkostninger (affald, farlige stoffer m.m.), medfører automatisk ændring af afsætningsprisen med mindre andet er aftalt. DKK-Plastics ApS forbeholder sig desuden ret til at ophæve aftalen, hvis varekvaliteten fraviger aftalte kvaliteter.
 5. Betaling
  5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.
  5.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (fordringshavermora), er kunden – med mindre DKK-Plastics ApS skriftligt meddeler kunden andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til DKK-Plastics ApS, som om levering var sket til aftalt tid.
  5.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er DKK-Plastics ApS berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med den officielt fastsatte rente på 1% pr påbegyndt måned. DKK-Plastics ApS påregner et rykkergebyr på 150 DKK pr. gang.
  5.4. Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke skriftligt er anerkendt af DKK-Plastics ApS, og har ikke ret til at tilbageholde dele af fakturasummen på grund modfordringer af nogen art.
 6. Ejendomsforbehold
  6.1. DKK-Plastics ApS forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, udvidet ejendomsret til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til DKK-Plastics ApS eller til den, de har transporteret sin ret, jf. pkt. 14.
 7. Levering
  7.1 Levering sker fra kundens adresse, med mindre andet er aftalt.
  7.2. Leveringstiden er fastsat af DKK-Plastics ApS efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsendelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af DKK-Plastics ApS forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for DKK-Plastics ApS.
  7.3. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at DKK-Plastics ApS er i en situation som angivet i pkt. 12.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
  7.4. DKK-Plastics ApS skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele kunden ændringer i leveringstiden.
 8. Emballage
  8.1. Emballage der stilles til rådighed for kunden, er oparbejderens ejendom. Kunden har ansvaret ved bortkomst og beskadigelse at dette udstyr, og er objektiv erstatningsansvarlig overfor oparbejder.
  8.2. Kunden er ansvarlig for, at emballeringen foretages efter gældende miljø- og transportregler, samt efter aftale med DKK-Plastics ApS. Hvis der forekommer ekstra omkostninger i forbindelse med fejlemballering, er kunden erstatningsansvarlig.
 1. Produktinformation
  9.1. Kunden er ansvarlig for fraktionernes kvalitet. Kunden skal uden ophold oplyse om ændringer i produktkvaliteten og dens sammensætning.
  9.2. Kunden er produktansvarlig overfor oparbejder. DKK-Plastics ApS rolle er mægler, og kan hjælpe med analyser og kvalitetsbeskrivelser m.m.
 2. Produktansvar
  Det er kunden der har produktansvar overfor oparbejderen. DKK-Plastics ApS er ikke på nogen måde ansvarlig for produkt, fejl, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som følge af vareleverancer der ikke svarer til den aftalte kvalitet.
 3. Mangler og reklamation
  11.1. Ved levering til oparbejder skal oparbejder straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
  11.2. Hvis oparbejder, påberåber sig en mangel, skal oparbejder, straks efter at manglen er konstateret eller burde være opdaget, give DKK-Plastics ApS skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt oparbejder har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke har reklameret som anført, kan oparbejder ikke senere gøre manglen gældende.
  11.3. Sker der ikke afhjælpning eller omlevering indenfor en rimelig tid, er oparbejder under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning. Dette dækkes helt og fuldt af DKK-Plastics ApS.
  11.4. Har oparbejder ikke inden 2 uger efter leveringsdato påberåbt sig manglen overfor DKK-Plastics ApS, kan han ikke senere gøre den gældende.
  11.5. Forandring af leverede varer afstedkommer et skriftligt samtykke for nye kvalitets og leveringsbetingelser. Denne erstatter kun de varer der er ændret i aftalen.
  11.6. DKK-Plastics ApS skal uden ophold videregive reklamationer over mangler til kunden, så snart disse er verificeret/dokumenteret af oparbejder.
 4. Ansvarsbegrænsning
  12.1 Et erstatningskrav overfor DKK-Plastics ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for de solgte varer.
  12.2. DKK-Plastics ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
  12.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for DKK-Plastics ApS, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
  Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra kunder.
  Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
  12.4. Det påhviler DKK-Plastics ApS, oparbejder og kunden uden ugrundet ophold, skriftligt at underrette de øvrige parter, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.12.3.
 5. Returnering
  13.1. I de tilfælde, hvor oparbejder er berettiget til at ophæve handlen, skal dette meddeles kunden og DKK-Plastics ApS uden ophold. Hver part bærer sine egne omkostninger og følgeomkostninger dette afstedkommer.
  13.2 I det tilfælde at oparbejder er berettiget til at afvise varerne og sende disse retur til kunden, skal det solgte returneres i godkendt og aftalt emballering, for kundens regning og risiko. I det omfang DKK-Plastics ApS påføres ekstra øvrige omkostninger m.v., er DKK-Plastics ApS berettiget til at kræve disse refunderet af kunden.
 6. Transport af rettigheder og pligter
  DKK-Plastics ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand, med mindre andet er angivet i aftalen.
 7. Tvistigheder
  Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.